Eerdere Volgende

 

Res iudicata pro veritate accipitur
(het in het vonnis bepaalde wordt als waarheid aanvaard)

Berolini

Prota - Procesrecht

§ 16

De procesfase ten overstaan van de rechter

Na de litis contestatio, waarbij door de praetor officieel een rechter aan partijen werd gegeven, brak de tweede fase aan ten overstaan van die rechter. Voor dit gedeelte van de procedure bestonden geen vaste regels. Het enige houvast vormde de formula, die de rechter op strakke wijze voorschreef wąt hij diende te onderzoeken. Over de wijze waarop hij dit onderzoek verrichtte werd niets gezegd; met name de bewijsvoering was nauwelijks aan andere regels dan die van het gezonde verstand gebonden. Zoals wij al hebben gezegd was dit dan ook het ogenblik waarop de pleiters hun grootste talenten konden ontplooien.

Het vonnis, iudicatum, van de rechter was vormloos en bevatte ofwel een veroordeling ofwel een vrijspraak. Modestinus zegt het aldus:

D. 42, 1, 1 Modestinus libro septimo pandectarum: Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit: quod vel condemnatione vel absolutione contingit. Een rechtszaak heet beslist, wanneer door een uitspraak van de rechter een einde aan het geschil is gekomen. Dit gebeurt door een veroordeling of door een vrijspraak.

Het vonnis werkt in beginsel slechts tussen partijen en stelt tussen hen de waarheid vast:

D. 50, 17, 207 Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam: Res iudicata pro veritate accipitur. Het in het vonnis bepaalde wordt als waarheid aanvaard.

Naar de inhoud kan men twee soorten vonnissen onderscheiden: declaratoire vonnissen, waarin de rechter het bestaan van een rechtstoestand constateert en constitutieve vonnissen, waardoor een rechtstoestand wordt gewijzigd, waardoor met andere woorden rechten worden geschapen of worden tenietgedaan. Bevestigt een declaratoir vonnis iets wat er tevoren al was, een constitutief vonnis schept steeds iets nieuws. Vrijsprekende vonnissen zijn alle declaratoir; de rechter constateert daarin immers dat het door de eiser beweerde recht niet bestaat en ook tevoren niet bestond. Veroordelende ofwel condemnatoire vonnissen zijn alle constitutief. Door het vonnis wordt een nieuw recht geschapen, namelijk het recht op executie. Zoals wij al hebben geconstateerd is dit recht gericht tot de overheid, die haar medewerking aan de executie moet verlenen; het is dus van publiekrechtelijke aard.

bulletiudicatum: vonnis
bulletres iudicata pro veritate accipitur: het in het vonnis bepaalde wordt als waarheid aanvaard
 

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk