Groninger Opmerkingen en Mededelingen

GOM.jpg (5676 bytes)

Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag

Ga naar te bestellen bij Chimaira Groningen chimaira.gif (855 bytes)
Inhoud deel I (1984)
bulletJ.H.A. Lokin: Lex semper loquitur, over wetgeven en rechtspreken, 1
bulletA.J.H. Pleysier: Een algemene berekeningsmethode voor de inbreng bij boedelscheiding, 51
bulletR.D. Vriesendorp: Enige opmerkingen over het precarium en de bruikleen, 65
bulletW.J. Zwalve: Enige opmerkingen over de scheiding en deling van nalatenschappen bij onderling goedvinden in het Justiniaanse, het hedendaagse en het toekomstige recht, 83
Inhoud deel II (1985)
bulletG. van Manen: Onrechtmatige daad tussen BW en NBW. Overeenkomsten en verschillen in de wettelijke structuur van de artt. 1401 en 1402 BW 1838 en art. 6.3.1.1 NBW, 1
bulletC. Matheeussen: De Justiniaanse codificatie in de Belgische burgerlijke vennootschap (Boek III, Titel IX Belgisch B.W), 57
bulletF.T. Oldenhuis: De kwalitatieve aansprakelijkheid van ouder of voogd (art. 6.3.2.1 lid 1 NBW) in historisch en rechtsvergelijkend perspectief, 125
Inhoud deel III (1986)
bulletW.J. Zwalve: De klassieke propedeuse van de jurist, 1
bulletA.J.H. Pleysier: Ontruimen op de grosse, 19
bulletR.D. Vriesendorp: Art. 3.4.2.5 lid 2 NBW; een misplaatste bepaling, 39
bulletA.C. Steenbeek: Het keuzerecht bij de alternatieve verbintenis, 69
Inhoud deel IV (1987)
bulletW.J. Zwalve: Uit het curiositeitenkabinet van de Common Law: Ashford v. Thornton, 1
bulletJ.H.A. Lokin: De geschonden eer van Manchester ofwel De jurisdictie van de High Court of Chivalry, 27
bulletC. AE. Uniken Venema: Equity en billijkheid, 47
bulletL. Strikwerda: Fries recht in Amerika. Over Ulrik Huber, Joseph Story en internationale contracten, 55
bulletP.J. Boon: Twee eeuwen Amerikaanse constitutie, 79
Inhoud deel V (1988)
bulletW. Wedzinga: Openlijke geweldpleging, groepsgeweld en oproer: een onderzoek naar de reikwijdte van art. 141 Sr, 1
bulletB.F. Keulen: De geschiedenis van de faillissementsdelicten, 25
bulletP.H.S. van Rest: Van beginselverklaring tot een zeer beperkte toepassing van het in de wet nader verklaard beginsel; het ambtelijke bevel als strafuitsluitingsgrond vanaf 1809 tot heden, 51
bulletR. Beije: Onttrekking aan het verkeer: de ontwikkeling van een maatregel, 85
bulletA.E. Harteveld: Een dwangmaatregel wordt zelfstandig: de ontwikkeling van de voorlopige hechtenis, 113
Inhoud deel VI (1989)
bulletF. Brandsma: Enige mededelingen over de verkrijgende verjaring van onroerend goed en de overschrijving, 1
bulletC.H.J. Jansen: Enige voorlopige opmerkingen over een bijna vergeten invloed op ons BW: het natuurrecht, 45
bulletW.H.M. Reehuis: Cessie van toekomstige vorderingen naar huidig en komend recht, 62
bulletW.J. Zwalve: Enige opmerkingen over de zgn. 'Traditio longa manu', 88
Inhoud deel VII (1990)
bulletG. Macours: Enkele rechtshistorische en rechtsvergelijkende bemerkingen rond Cc. art. 1647,2 (= art. 1546,2 Nederlands BW), 1
bulletC. Matheeussen: Enkele bedenkingen omtrent bedrog naar Belgisch recht in het licht van het Romeins recht, 33
bulletWolfgang Mincke: De schuld als object en rechtsbetrekking; vergelijkende opmerkingen bij art. 6.2.3.10 NBW, 41
bulletS.N. Troianos: Het koninkrijk Griekenland op zoek naar een burgelijk wetboek; van de Hexabiblos naar de Basilica, 63
bulletW.J. Zwalve: De traditio brevi manu en '2014'; enige opmerkingen over de verhouding tussen de artt. 3:115 en 3:86 NBW, 79
Inhoud deel VIII (1991)
bulletT. Hartlief: Gedeeltelijke ontbinding. Enige opmerkingen en mededelingen over de ontbinding bij duurovereenkomsten en de actio quanti minoris, 1
bulletC.J.H. Jansen: H.L. Drucker (1857-1917) en het burgerlijke recht
bulletR.P.J.L. Tjittes: Van status naar contract naar status
bulletG. Vrieze: Van Waddenzee tot Kralenzee: Het weren van niet-eilanders
bulletM.H. ten Wolde: Concordantie van wetgeving en interregionaal privaatrecht in het Koninkrijk der Nederlanden

 

Inhoud deel IX (1992)
bulletJ. Boksem: Grondslagen van het grondslagenstelsel, 1
bulletF. Janssens: ' ... Ik zal jelui wel donderen! ... ' Het begrip 'belediging' in de Code Pénal, vergeleken met het huidige Wetboek van Strafrecht, 37
bulletG. Knigge: Van afwezend gebleven beklaagden, 78
Inhoud deel X (1993)
bulletM.A.B. Chao-Duivis: Enkele punten over de mogelijkheid en wenselijkheid om 'punitive damages' te vorderen in het Nederlandse recht. Nogmaals: vergelding als schadevergoeding, 1
bulletJ.B.W.M. Kemperink: Bijschrijving/storting op aandelen door de nv/bv of door de aandeelnemers?, 29
bulletR.J.Q. Klomp: Gewoonte en handelsrecht in de negentiende eeuw: enkele opmerkingen over artikel 3 wet AB, 69
bulletA.J. van der Lely: Levering door middel van een ceel, 94
bulletG. Noordraven: De relevantie van de beschouwingen van F.G. Scheltema over het afgescheiden vermogen voor het geldende recht, 119
bulletW.J. Zwalve: Uit de geschiedenis van het Handelsrecht. Art. 284 K, 133
Inhoud deel X (1992, bijlage t.g.v. het tiende deel)
bulletC.J.H. Brunner: Was Diephuis een legist? Een herwaardering na 100 jaar, 1
bulletJ.H.A. Lokin: De taak van de rechtswetenschap volgens Diephuis en Opzomer, 25
bulletW.J. Zwalve: Over de oorzaak en titel bij Diephuis en Opzomer, 45
Inhoud deel XI (1994)
bulletW.D.H. Asser: Rechtsgeschiedenis zei U? Eh ... Hoezo?, 1
bulletW.H. van Hemel: Begripsomschrijving van een aandeel in een gemeenschappelijk goed, 12
bulletC.J.H. Jansen: Hypotheek op toekomstig en/of andermans goed, 33
bulletA.J. van der Lely: De (on)overdraagbaarheid van de revindicatie, 54
bulletW.A. van der Ven: De werking van derdenbeslag op bij voorbaat stil verpande toekomstige vorderingen op naam, 65
bulletJacomien E. Wichers: Zaaksvorming, 95
Inhoud deel XII (1995)
bulletP.A.J. van den Berg: De Franse code civil (1804) en de cahiers de doléances. Naar een nieuw beeld van het privaatrechtelijke codificatiestreven in Frankrijk aan de vooravond van de revolutie, 1
bulletTh. E. van Bochove: Codificatie in Byzantium? Enige opmerkingen over de betekenis van de Novellen van keizer Leo de Wijze, 22
bulletJ.H.A. Lokin: Codificatie in Constantinopel? Enige opmerkingen over de wetgevingstechniek van Theodosius II en Justinianus I, 38
bulletF. Brandsma: Enige mededelingen over de 'interpolatieneigingen' van een der Digestencompilatoren, 54
bulletFoskea A.J. van der Ven: Enige opmerkingen over de academierechtspraak te Groningen, 70
bulletW.J. Zwalve: Uit de geschiedenis van het handelsrecht II. Over vermogenden, minvermogenden en onvermogenden, 116
Inhoud deel XIII (1996)
bulletH.D. Ploeger: Verticale natrekking. Superficies-regel en eenheidsbeginsel na de codificatie, 1
bulletG.H. Potjewijd: Over de grondslag van de convalescentie bij de eigendomsoverdracht van roerende zaken, 23
bulletJ.M. Smits: Van partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten, 41
bulletJ. de Bie Leuveling Tjeenk: Rechtsvorderingen met betrekking tot een in vruchtgebruik gegeven goed, 65
bulletW. J. Zwalve: Revindicatie en condictie van geld. Over het insolventierisico bij onverschuldigde betaling, 83
Inhoud deel XIV (1997)
bulletC.H. Bezemer: Een kwestie van toetsing, 1
bulletC.J.H. Jansen: De bestrijding van de oneerlijke mededinging in de eerste decennia van de 20e eeuw: Het Duitse recht als voorbeeld voor de Nederlandse rechtsbeoefening, 8
bulletW.H.M. Reehuis: Roerende zaken als zekerheid: leven in de brouwerij!?, 30
bulletSusan Scott: ’n Kritiese ontleding van die ontwikkeling van die Romeins-Hollandse sessiereg in Suid-Afrika, 63
bulletW.J. Zwalve: Tekst & Uitleg I, 95
Inhoud deel XV (1998)
bulletT. Hartlief: Het beginsel van een rechtvaardige prijs. Enige opmerkingen naar aanleiding van recente pleidooien voor herintroductie van de iustum pretium-leer, 1
bulletJac. Hijma: Contra proferentem, 18
bulletC.J.H. Jansen: De koop en verkoop van eens anders goed: enige opmerkingen over art. 1507 OBW, 37
bulletJ. Kortmann: De aangeschoten vogelaar. Over alternatieve causaliteit, 55
bulletCarla H. Sieburgh: Faute als grond voor aansprakelijkheid, 68
bulletFoskea A.J. van der Ven: Tekst & Uitleg II, 91
Inhoud deel XVI (1999)
bulletP.A.J. van den Berg: De rol van rechtswetenschap en raison d'état bij het streven naar codificatie in Groot-Brittannië, 1530-1625, 1
bulletF. Brandsma: Het gemene recht in de praktijk van de common law of hoe Verginius Potier als nog verslaat. De zaak Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City Council and other appeals, 43
bulletS.D. Lindenbergh: De overgang van het recht op schadevergoeding uit onrechtmatige daad, 58
bulletR.J. de Wijs: Goederenrechtelijke vragen omtrent de vennootschap in oprichting, 69
bulletW.J. Zwalve: Tekst en Uitleg III, 82
Inhoud deel XVII (2000)
bulletC.J.H. Jansen: Invloed van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) op de oplossing van de problemen ten aanzien van het aanbod in de eerste decennia van de 20e eeuw, 1
bulletJ.H.A. Lokin: Van handeling naar rechtshandeling. Een kwestie van definitie, 17
bulletJ.J. Verhoeven: Schuldoverneming. De Duitse achtergrond van de artikelen 6:155 tot en met 6:158 BW, 43
bulletW.J. Zwalve: Tekst en Uitleg IV, 87
Inhoud deel XVIII (2001)
bulletH.J. Krabbe: Over 'hetzelfde feit' in de ne bis in idem-regel; terug naar de rechtspraak tussen 1886 en 1932?, 1
bulletN.J.M. Kwakman: De verplaatsing van schade en kosten die voortvloeien uit het strafproces. Een historisch overzicht, 53
bulletV. Wolting: De ontwikkeling van de wettelijke inrichting van het openbaar ministerie van 1838 tot heden, 147
Inhoud deel XIX (2002)
bulletJ.H.A. Lokin: Ter nagedachtenis van Stanny Matheeussen, 1
bulletC. Matheeussen: Ter wille van de uitzichtlozen, 3
bulletD.W. Aertsen: De introductie van de trust in het Nederlands-Antilliaanse recht, 15
bulletS.E. Bartels: De receptie van het titelbegrip van Hartkamp, 47
bulletJ.C. Out: Bestaande en (nog) niet bestaande vorderingen, 63
bulletH.L.E. Verhagen en I. Haazen: De cessie naar Rooms-Gelders recht, 97
bulletW.J. Zwalve: Tekst en Uitleg VI, 115
Inhoud deel XX (2003)
bulletW.J. Zwalve: The cultivation of incompetence, 1
bulletF. Brandsma: Het leeuwendeel, 13
bulletA.H. Scheltema: Ontbindende voorwaarde en vervreemdingsverbod, 29
bulletF.A.J. van der Ven: Rooms-Overijssels recht, 49
bulletW.J. Zwalve: Tekst en Uitleg VII, 97
Inhoud deel XXI (2004)
bulletJ.H.A. Lokin: De receptie van de Code Civil in de Noordelijke Nederlanden, 1
bulletF. Brandsma: De Code Civil in Winschoten, 17
bulletH. Kooiker: Pretium certum esse debet, 37
bulletJ.H.A. Lokin: De vergeefse poging tot wettelijke erkenning van de acte juridique, 63
bulletF.A.J. van der Ven: 'Capries de Neptunes' ofwel enige opmerkingen over het 'ontwaken' van 'slapende' eigendom, 85
Inhoud deel XXII (2005)
bulletD. Penna: Some notes on Jeramy Bentham's involvement in Greek legal affairs in the early years of the formation of the Greek State (1821-1824), 1
bulletC.J.H. Jansen: Het vereiste 'op redelijke grond' bij zaakwaarneming, 21
bulletTh.F. deJong: Enkele opmerkingen over de mogelijkheid goederenrechtelijke rechten te omschrijven in verbintenisrechtelijke begrippen ofwel over het nut van de summa divisio, 33
bulletJ.E. Jansen: Enige opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging, 49
bulletF.A.J. van der Ven: Het 'recht van overvaart te Bedum' ofwel enige opmerkingen over het Rooms-Groningse recht, 71
bulletW.J. Zwalve: Tekst en Uitleg IX, 101
Inhoud deel XXIII (2006)
bulletW.J. Zwalve: Enkele opmerkingen over art.6:6, lid 3 BW, 1
bulletJ.J. Verhoeven: Het gelijk van de curulische aedilen, 17
bulletS. Damminga: De condictio ob rem en haar ontwikkeling in het moderne privaatrecht, 47
bulletJ. Oosterhuis: Nakoming in natura van de Duitse handelskoop in de negentiende eeuw, 81
bulletJ.E. Jansen: Enige opmerkingen en mededelingen over samenloop van verschillende vorderingen na diefstal, 95
bulletT. Leesen: Romeinse schilderkunst op andermans paneel: wie wordt eigenaar van de tabula picta?, 113
Inhoud deel XXIV (2007)
bulletJ.H.A. Lokin: Wie was Heinrich Dernburg?, 1
bulletJ.H.A. Lokin: De wetenschappelijkheid van de rechtsbeoefening volgens Windscheid en Dernburg, 3
bullet F. Brandsma: De 'Jungejagdhundnatur' van Heinrich Dernburg, 37
bulletF.A.J. van der Ven: De 'swart gegrimde koe', 51
bulletJ.E. Jansen: Konfusion über die Konfusion. Over de onnodige relativering van goederenrechtelijke bevoegdheden in artikel 3:81 lid 3, 73
bulletW.J. Zwalve: Tekst en Uitleg X, 101
Inhoud deel XXV (2008)
bulletC.J. Jansen: Het eigendomsrecht en het gemeenschapsdenken, 1
bulletP.A.J. van den Berg: Nederlands staatsburgerschap onder Franse invloed: de teloorgang van het domiciliebeginsel als grond voor de verkrijging van het Nederlandschap (1795-1838), 13
bulletG.E. van Manen: De mythe van Quint/Te Poel. Een herwaardering van Diephuis en Opzomer en de ontmaskering van een overgewaardeerde uitspraak, 33
bulletF.A.J. van der Ven: 'it takes three generations to make a gentleman' ofwel enige opmerkingen en mededelingen over de rechtsgeschiedenis van Ameland, 51
bulletJ.E. Jansen: Potharst/Serée in het Romeinse recht. Enige opmerkingen over het overdragen van een goed onder voorbehoud van een beperkt recht, 75
bulletJ.M. Smits: Een Europees recht inzake ongerechtvaardigde verrijking? Over de dogmatiek van het Ontwerp-Gemeenschappelijk Referentiekader, 93
bulletW.J. Zwalve: De 'Time Value of Money' (Verwarring in de House of Lords over rente bij onverschuldigde betaling), 105
Inhoud deel XXVI (2009)
bulletF.A.J. van der Ven: 'O. dat volgens het oud Hollansche Regt, in de colonie Suriname nog geldende, (...)', ofwel enige opmerkingen over relatieve eigendom, 1
bulletG.J.L. Bergervoet: De goederenrechtelijke overeenkomst: 'Juridische chimaera' of 'Kern van de levering'?, 31
bulletR. Verhagen: Het vervalbeding bij pand en hypotheek. De interpretatio multiplex van het toe-eigeningsverbod (C.8.34(35).3), 65
bulletW.J. Zwalve: Tekst & Uitleg XI, 151
Inhoud deel XXVII (2010)
bulletW.H. van Hemel: Beschikking door een deelgenoot over zijn aandeel in een goed dat tot een bijzondere gemeenschap behoort: enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 28 november 2008 (NJ 2009, 145), 1
bulletC.J.H. Jansen: Het lot van de pandestiek, 13
bulletJ.E. Jansen: Usucapio a domino en actio Publiciana naar Romeins en Nederlands recht, 27
bulletH. Kooiker: Raison d'état versus droit (individuel), 47
bulletS.C.J.J. Kortmann: 'Werkelijke' overdracht ... met een fiduciair karakter, 63
bulletC.H. Sieburgh: Vindicet quadrupliciter, bonus pater familias en vir constantissimus, 73
bulletF.A.J. van der Ven: Pacta sunt servanda ofwel enige opmerkingen over de confiscatie van de landerijen van Fürst zu Salm-Salm, 79
bulletR.D. Vriesendorp: Inst. 2,1,40-41: een dogmatisch-historisch argument voor het fiscale bodemrecht?, 119
bulletW.J. Zwalve: Tekst & Uitleg XII, 129
bulletF. Brandsma: De exceptio non adimpleti contractus en de condictio indebiti. Betaalt degene die een opschortingsrecht had kunnen inroepen, maar dat niet doet, onverschuldigd als de tegenprestatie uitblijft?, 147
bulletP.E.M.S. Sassen, Eureca Europa!, 163
Inhoud deel XXVIII (2011)
bulletJ.H.A. Lokin: Vaderlands, Nationaal en Europees. Jubelrede, uitgesproken op zaterdag 29 januari 2011 in de Martinikerk te Groningen, 1
bulletS.E. Bartels: Titolus und Modus, titel en levering. Vereisten voor overdracht naar Oostenrijks en Nederlands recht, 17
bulletF.A.J. van der Ven: 'Oostenrijkse bossen en wijngaarden', ofwel enige opmerkingen over bezit, de overdracht van registergoederen, derdenbescherming en de Actio Publciana, 31
bulletJ.E. Jansen: Waarom wordt de vinder eigenaar?, 87
bulletF. Brandsma: Het ABGB en het natuurrecht, 115
Inhoud deel XXIX (2012)
bulletF. Brandsma: Zwervers naar den geest. Interversie van houderschap vereist geen goede trouw. Verklaring van de herkomst van een misvatting, 1
bulletP.E.M.S. Sassen: Jonkheer mr Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck herdacht, 11
bulletL.P.W. van Vliet: De accessoriteit van de Duitse Grundschuld, 29
bulletJ.H.A. Lokin: De oprichting van de eenmansfaculteit te Groningen in 1596, 57
bulletJ.E. Jansen: Over prijsgeving, overdracht en afval in het goederenrecht, 69
bulletW.J. Zwalve: Tekst & Uitleg XIII, D. 45, I,126, 2 (Paulus, libro tertio Quaestionum), 89
Inhoud deel XXX (2013)
bulletC.J.H.Jansen & J.E. Jansen: Opmerkingen en Mededelingen, betreffende het Nedelandsch Regt, 1
bulletJ.H. Nieuwenhuis: Een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, 29
bulletM.W.H. Reijntjes: De Romeinsrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak. Een onderzoek naar iudex qui litem suam facit, 77
bulletF.A.J. van der Ven: Eden versus Whistler. De opdracht tot het maken van een portret: aanneming van werk, overeenkomst van opdracht of koop van een toekomstige zaak?, 103
Inhoud deel XXXI (2014)
bulletP.A.J. van den Berg: Tekst & uitleg, D.  1,5,4 Florentinus libro nono institutionum, 1
bulletJ. de Bie leuveling Tjeenk: Tekst & uitleg, D. 47,2,81(80),pr. Papinianus libro duodecimo quaestionum, 9
bulletF. Brandsma: Tekst & uitleg D. 43,16,18pr. Papinanus libro vincensimo sexto quaestionum, 15
bulletE.S.Daalder: Tekst & uitleg, D. 40,1,10 Paulus imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris sex libro secundo, 23
bulletC.J.H. Jansen: Tekst & uitleg, D. 18,6,8,2 Paulus libro trigesimo tertio ad edictum, 31
bulletJ.E.Jansen: Tekst & uitleg, D. 20,1,31,pr. en 1 Scaevola libro primo responsorum, Bezwaart de erfpachter die een zekerheidsrecht vestigt zijn recht of een zaak? 39
bulletE. Coops: Tekst & uitleg, AE 1896, 21 = FIRA III2 132 = P. Lond. I 229, Koop en traditio van de slaaf Abbas, 47
bulletJ. van Kralingen: Tekst & uitleg, D, 13,7,11,4 Ulpianus libro vicensimo octavo ad edictum, 55

Inhoud deel XXXII (2015)

bulletJ.E. Jansen: Verkrijgende verjaring, terugwerkende kracht en bekrachtiging, 1
bulletF.A.J. van der Ven: De strijd om de schatten van de Krim, 29
bulletC.J.H. Jansen: Het Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (1861) en de Nederlandse beoefening van het handelsrecht in de tweede helft van de 19e eeuw, 45
bulletP.E.M.S. Sassen: De Eerste Kamer der Staten-Generaal: Van aristocratisch tot democratisch bolwerk tegen de waan van de dag, 59
bulletD. Penna: Dans la tradition d'Harménopoulos…; Some notes on the tradition of Harmenopoulos' Hexabiblos in the Netherlands, 93

Inhoud deel XXXIII (2016)

bulletF.A.J. van der Ven: Het 'Presqu'ïle de I'llal'; een Belgisch-Nederland grensgeval, 1
bulletF. Brandsma: De Privacy Council Charles Du Moulin en het Romeinse recht, 33
bulletE.F. Verheul: De rechtvaardiging voor de relativering van de levering c.p. door de bezitter; een kwestie van perspectief, 47
bulletR. Bobbink: Antichresis: het vergeten zekerheidsrecht; Een historische vergelijking met het Franse recht, 77
bulletH.B. Reehuis: Het wetshistorisch argument van de Hoge Raad in Rabobank-Reuser, 121
bulletJ.E. Jansen: Tekst & Uitleg; D. 20.1.5pr, Marcianum libro singulari ad formulam hypothecarium, 147

Inhoud deel XXXIV (2017)

Opmerkingen:

bulletF. Brandsma: Beavis, zonder Butt-Head; Parkeren en contracteren: de grondslag van parkeerboetes naar Engels, Duits en Romeis recht, 3
bulletC.J.H. Jansen: Rechten van de mens in 18e-eeuws Overijssel, 15
bulletJ.E. Jansen: Zakenrecht in Zwijndrecht; De rechtsgevolgen van vinderschap door een werknemer, 29
bulletW.J.Zwalve: De wonderlijke lotgevallen van de heer Aurelius Papias; (uit de rescripten van Alexander Severus), 43
bulletH.H. Runia: De 'bezitterige' koper na de levering; Enige opmerkingen over bezit en houderschap van de koop en het eigendomsvoorbehoud, 59

Mededelingen:

bulletP.E.M.S Sassen: Aletta Jacobs en het vrouwenkiesrecht, 81
bulletA.J.H. Smit: De rups en het recht; Een postume apothese van een nuttig diertje, 121
bulletJ.H.A. Lokin: Het Groningse eredoctoraat van koningin Wilhelmina, 127

Bibliografie F.A.J. van der Ven, (ThEvB), 135

 

 

Ga naar  Digitale versie

(Friday, 14 July 2017

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk