Eerdere Volgende

 

Prof. mr W.J. Zwalve (Willem)

Zwalve.jpg (2248 bytes)

Proefschrift

Zwalve_boek.jpg (4737 bytes)

PROEVE ENER THEORIE DER DENEGATIO ACTIONIS

een onderzoek naar de positie van de magistraat in het Romeinse burgerlijke procesrecht

2 juli 1981

 

Verder oa.

Europees_Privaat.jpg (8220 bytes)

Hoofdstukken uit de

Geschiedenis van het Europese Privaatrecht

1 Inleiding en zakenrecht

1993

Het juridisch onderwijs en de juridische praktijk ondervinden dagelijks de invloeden van de steeds nauwer wordende banden die de leden der Europese Gemeenschap elkaar verbinden. De steeds hechter wordende economische gemeenschap heeft ook haar uitwerking op het traditionele pivaatrecht. Dit dwingt tot een bezinning niet alleen op de verschillen, maar vooral ook op de overeenkomsten tussen de stelsels die in de diverse Europese landen tot uitgangspunten van de civielrechtelijke codificaties zijn gekozen. Dit boek, dat is bedoeld als de logische voortzetting van de Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, is gebaseerd op de vaststelling dat die verschillen en overeenkomsten slechts kunnen worden verklaard en begrepen tegen de achtergrond van het Europeese ius commune, dat is het gerecipieerde Romeinse recht dat aan alle Westeuropese codificaties ten grondslag ligt. Daarom wordt ieder hoofdstuk geopend met een uiteenzetting die dat  recht ten grondslag heeft; in de daarop volgende onderdelen der afzonderlijke hoofdstukken wordt aangegeven op welke wijze de desbetreffende leerstukken in de belangrijkste Westeuropese codificaties (de Code Civil; het ALR; het ABGB en het BGB) zijn verwerkt en hoe zij door de verschillende hoogste rechterlijke instanties in de loop der rechtsontwikkeling werden uitgewerkt. Tot slot wordt in ieder der hoofdstukken afzonderlijke aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Europese privaatrecht. Zo worden drie doelen tegelijkertijd gediend. Ten eerste wordt verduidelijkt welke samenhang er ondanks de verschillende Westeuropese rechtsstelsels bestaat. Ten tweede worden rechtspolitieke overwegingen naar voren gehaald die aan de verschillende keuzes ten grondslag liggen die bij het opstellen der codificaties en in de latere rechtspraak zijn gemaakt. Ten derde wordt de lezer op deze wijze niet alleen ingeleid in enkele basisbegrippen van de contentinale 'civil law', maar tevens in enige grondbeginselen van de Engelse 'common law' en wordt hem tevens duidelijk hoezeer deze laatste aansluiten bij tradities die ook op het Westeuropese continent aanwezig waren, doch die daar veelal ofwel ten gevolge van de receptie van het Romeinse recht, ofwel door de codificatiebeweging zijn verdrongen.

(woensdag, 31 januari 2007)

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk