Magna Pete

magna_pete_wapen.jpg (14846 bytes)

De onderstaande gegevens en foto' s, tenzij anders aangegeven, uit het archief van Magna Pete en van verschillende particulieren, zijn ontleend aan het volgende boek:

magna_pete_boek.jpg (11340 bytes)

Door studieband vereend, De geschiedenis van de G.V.S.C. Magna Pete, opgericht 1 november 1898.

Auteur:        Jacqueline Kampman

Redactie:    A.M. Bootsma-de Langen

                      de heer © R.J.H. Brink

                      T. Domenie-Verdenius

                      G.J. de Wildt-Eisses

Vormgeving, lithografie en druk: Scholma Druk, Bedum

Utgave:       Stichting ReŁnisten Magna Pete i.s.w. Profiel Uitgeverij, Bedum

ISBN:           90 5294 168 8

Omslag:      Op de achtergrond het Academiegebouw zoals de oprichtsters van Magna Pete het kenden (gravure Joh. Poppel). Op voor- en achterzijde het wapen van de G.V.S.C. Magna Pete. Op de voorzijde van onder naar boven foto's van 'Pluvia', het jaar 1953 bij de eerstejaarsrijtoer voor het Clubgebouw Hofstraat 16 en het Magna Pete-bestuur 1963-1964.

magna_pete_pluvia.jpg (62685 bytes)

Leden van Pluvia. Staand v.l.n.r. Alida Huizinga, Tine Tammes, Marie Enklaar, Agnes Bruins, Christien Offerhaus, Anne Heidema en Sien Cremer. Zittend v.l.n.r. Diete Molema en Fine Borkhuis. Bij de oprichting waren lid: Alida Huizinga, Tine Tammes, Agnes Bruins, Christien Offerhaus, Willemien Bosch, Sien Cremer, Fine Borkhuis, Diete Molema, Anne Heidema en Marie Enklaar werden een jaar later lid. Op de foto onbreekt Willemien Bosch

magna_pete_wapen_zw.jpg (5079 bytes)

Inhoud:

Voorwoord, 7

1 Wandelen en studeren (voorgeschiedenis), 9 (de links verwijzen naar foto's uit het betreffende hoofdstuk)

2 Van Debatingclub tot Magna Pete (1898-1912), 25

3 Magna Pete vindt haar vorm (1912-1921), 41

4 Versterking van het clubleven (1921-1940), 59

5 Magna Pete en de oorlog (1940-1945), 85

6 Vernietiging en vernieuwing (1945-1948), 101

7 Restauratie (1948-1963), 117

8 De M.O.-affaire, 135

9 Een gezelligheidsvereniging (1963-1968), 145

10 De fusie (1966-heden), 161

Ereleden, 174

Besturen en Leden van Verdienste, 174

Lijst van personen en instellingen die hebben bijgedragen aan het tot standkomen van dit boek, 179

Foto 's Magna Pete-vaandels, 180

Lijst van Voorintekenaren, 183

mp-A-1966.jpg (19083 bytes)

Uit de Almanak 1966, niet in het boek

Wapen en Vaandels, met foto's uit het boek

Ereleden, met foto's uit het boek

De Clubgebouwen, met foto's uit het boek

Mutsen, met foto's uit het boek

Voorwoord:

Op 1 november 1898 werd de Groningsche Dames-studenten Debating Club opgericht, de eerste vrouwelijke studentenveniging in Nederland, die later bij Koninklijk Besluit van1911, de Groningsche Vrouwelijke Studenten Club Magna Pete zou gaan heten.

Een passend feit voor de Groningse Universiteit, die immers als eerste een vrouwelijke student toeliet: Aletta Jacobs, haar als eerste vrouw haar proefschrift zag verdedigen en die in 1907 de eerste vrouwelijke lector benoemde: Marie Elise Loke.

Na de eerste 24 leden volgden honderden meisjesstudenten, die als 'Magna Petent' hun studententijd in Gruno's stad kleur gaven, totdat de G.V.S.C. Magna Pete in 1970 samenging met het G.S.C. Vindicat atque Polit. Toen was de cikel gesloten: immers de Damesstudenten Debating Club werd in 1898 pas opgericht, nadat een verzoek om lid te worden van Vindicat was afgewezen.

Dit alles is genoeg reden om 100 jaar later om te zien en deze periode, zo belangrijk voor de positie van de vrouw in de universitaire wereld, vast te leggen. De Redactie van het blad Vindicat nam het initiatief en de Stichting Oud-leden Vindicat en Magna Pete stond garant voor de financiŽle zekerheid. De schrijfster en historica drs Jacqueline Kampman werd bereid gevonden zich in de historie van Magna Pete te verdiepen. Zij is er in geslaagd om niet alleen deze periode levendig te schilderen, maar deze ook in een historische context te plaatsen. De tekst werd daarna gelezen door een leescommissie van oud-Magna Petenten, om te waarborgen dat naast het historische aspect ook de eigen Magna Pete-sfeer herkenbaar aanwezig was. Zo is een boek ontstaan, dat voor de Magna Petent veel herinneringen in woord en beeld oproept, maar daarnaast ook veel onbekende aspecten laat zien. Echter ook voor de buitenstaander, geÔnteresseerd in deze tijdsperiode en in de positie van de vrouw, is het interessant en boeiend om te lezen.

Onze hartelijke dank gaat uit naar Jacqueline Kampman, de Redactie en de Leescommissie voor de grote inzet, die zij geleverd hebben om dit boek in deze vorm te laten verschijnen. Wij zijn tevens veel dank verschuldigd aan de sponsors van dit boek en met name aan de Stichting Oud-leden Vindicat en Magna Pete voor de morele en financiŽle steun.

Naast een gedenkboek wordt vanaf 1 november 1998 gedurende enige maanden een tentoonstelling in het Universiteismuseum gehouden, gewijd aan Magna Pete 1898-1970. Deze geeft een overzicht van de oprichtingsperiode, het ondergedoken clubleven in de Tweede Wereldoorlog en de periode met het grote ledenaantal in de vijftiger en zestiger jaren tot aan de fusie met Vindicat. De tentoonstelling is mede tot stand gekomen dankzij de bereidwilligheid van velen om foto's, voorwerpen en andere herinneringen ter beschikking te stellen. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor. Wij zijn de directie van het Universiteitsmuseum dankbaar, dat de tentoonstelling onder haar auspiciŽn kon plaats vinden en voor de intensieve ondersteuning bij de voorbereiding ervan.

De G.V.S.C. Magna Pete is 'historie', vastgelegd in een gedenkboek en een tentoonstelling. Nu, 100 jaar later, bestaat de helft van de studentenpopulatie uit vrouwen. Desondanks is de positie van de vrouw in de universitaire gemeenschap nog niet een vanzelfsprekende, dat wil zeggen het boek kan nog niet worden gesloten, de gehele geschiedenis is nog niet geschreven.

Margreet Th.E. Bink-Boelkens,

Voorzitter Stichting ReŁnisten Magna Pete

MPverslag.jpg (348203 bytes)

Opening van het Lustrum in 1998 in de Martini kerk. Een jaarfoto van 1962.

 

 

Hoofdmenu
Volgende