Gerrit Brink [1867-1936] (bijbehorende stamboom)

 

    
10 december 1931

Ds Gerrit Brink (1867) werd in de pastorie in Andijk geboren. Hij kreeg twee broers, die eveneens predikant werden. Hij begon zijn studie te Leiden in 1887.

                
Links A.L.G. Offerhaus (1865) en rechts Ds G. Brink (1867) [N. Aten (achterkleinzoon L. Offerhaus 1868) album Offerhaus-Cleveringa]

Hij huwde in 1893 in Pieterburen A.L.G. Offerhaus (1865). Haar vader Ds E.J. Offerhaus (1834) was daar predikant. In het jaar dat hij trouwde werd Ds Gerrit Brink (1867) predikant in Hornhuizen, waar R.J.H Brink (1894) werd geboren.


A.L.G. Offerhaus (1865) en Ds G. Brink (1867)

Gerrit staat op de foto die t.gv. het huwelijk in 1895 van zijn broer Jan (1868) werd gemaakt. Verder op een foto genomen bij zijn schoonvader.


Pastorie in Hornhuizen ± 1895. De kans is groot dat de bewoners op de foto staan.
V.l.n.r.: A.L.G. Offerhaus (1865), onbekende en Ds G. Brink (1867)


De pastorie zoals hij er nu uit ziet [internet 2010]

    
Kerk van Hornhuizen

Na Hornhuizen volgde Oosterlittens in 1895.


Het dorpsplein in Oosterlittens met de kerk op de achtergrond


Pastorie in Oosterlittens


De kerk en de achterzijde van de pastorie in Oosterlittens


Gerrit Brink (1867) en zijn kleinzoon Gerrit Rinse Brink (1923) bij het kippenhok in de tuin van de pastorie in Oosterlittens
 

  Het was net de tijd van de terpafgravingen. Het verhaal gaat dat toen in 1895 de terp van Wammerd, vlak bij Oosterlittens, werd afgegraven hij daar vaak bij was. Gewapend met een wandelstok prikte hij daarmee in de grond en kwam overal voorwerpen tegen. Veel gave urnen, maar bijvoorbeeld ook benen schaatsen.
De vondsten leverden een bijdrage aan de collectie terpvonsten van het Fries Museum.
Urn gevonden in de terp van Wammerd

Wegens zijn werk voor het Groene Kruis verkreeg hij uit verdienste het erelidmaatschap.


Door het Groene Kruis werd op 27 october 1930 te Terband bij Herenveen voor oud-tuberculoselijders de Nazorgkolonie 'Violetta' geopend [anzichtkaart]


Een foto van het bestuur van de Vereeniging Nazorgkolonie 'Violetta' te Terband, zooals die op den dag der opening 25 October 1930 was samengesteld. Foto genomen naast het gebouw.
Zittend v.l.n.r.: ds. G. Brink (Oosterlittens), directrice mejuffrouw A. Kempes, de heeren T. Boersma (penningmeester en wonende te Akkrum), dr. A. Overbosch (voorzitter en wonende te Leeuwarden), dr. H. A. Veltman (geneeskundig leider en wonende te Heerenveen) en J. J. G. S. Falkema, burgemeester van de gemeente Schoterland.
Staand v.l.n.r.: de oud-bestuursleden de heeren J. Kempes, H. J. Kamp, P. F. Wind (alle drie woonachtig te Heerenveen), D. Terhenne (Leeuwarden) en dr. P. de Vries Jzn.(secretaris en woonachtig te Leeuwarden)
[
Fen Fryske Groun, Kaatshistorie.nl, LC 19301027]

Ds Gerrit Brink (1887) ging in 1933 met emeritaat. Hij overleed te Staphorst in 1936 en werd in Ruinerwold begraven.


Ruinerwold