Rinse Jan Hendrik [1894-1980] (bijbehorende stamboom)

 

    
Naar het kaatsen op de 'merke' (kermis) in Mantgum met op de achtergrond de pastorie ± 1965 [RJHB54]

Ds Rinse Brink (1894) werd geboren in de pastorie in Hornhuizen. Zijn ouders waren A.L.G. Offerhaus(1865) en Ds G. Brink (1867).

    
Pastorie in Hornhuizen ± 1895. De kans is groot dat de bewoners op de foto staan.
V.l.n.r.: A.L.G. Offerhaus (1865), onbekende en Ds G. Brink (1867)
[RJHB54]


De pastorie zoals hij er nu uit ziet [internet 2010]

         
De kerk van Hornhuizen [internet]

    
Links: in Pieterburen bij grootvader Ds E.J.Offerhaus ± 1900 (zie de foto daar). Rechts:
Rinse, gezien de deur, vóór de pastorie in Oosterlittens, waar zijn ouders toen woonden.
Op het bordje bij het wiel bij de tweede foto staat: "18 July -07 / Geslaagd / 2e klas / Sneeker / Gymna / sium".
 Rinse was toen 14 jaar
[RJHB54].


± 1915, Rinse met zijn ouders Ds G. Brink (1867) en A.L.G. Offerhaus (1865) [album Hendrikje Smilde (G.M. de Bruin)]

 

 

Over een atletische dominee

Van verschillende kanten had ik al gehoord dat de vader van dominee Brink [Ds G.R. Brink] wel drie keer de PC [traditioneel de jaarlijkse grote kaatswedstrijd in Franeker] gewonnen had. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding en ja, dan moet je daar op een gegeven moment gewoon op af. In zijn prachtige huis praat ik met Brink over zijn vader. Opvallend detail, wij spreken in het Nederlands over de meest Friese sport, die ik ken, maar zegt Brink 'mijn vader sprak Fries, en veel beter dan ik.

 

 

Oosterlittens, nu nog bekend als kaatsdorp bij uitstek, speelt een hoofdrol in dit verhaal. De grootvader van 'onze' dominee Brink was predikant in Oosterlittens. Zij woonden in de pastorie. Brink: 'dat was pas een mooi huis met een schitterende tuin met verschillende boomgaarden; Je kon door de tuin naar de kerk lopen; Ik heb daar heel vaak gelogeerd'. Zoeken naar deze pastorie heeft geen zin: hij is afgebroken.
Van jongs af aan was zijn zoon Rinse Jan Hendrik niet anders gewend dan meteen na school met zijn maten door te lopen naar het kaatsland om een balletje te slaan. Dat hat fertúten dien [heeft succes gehad], want in 1912, 1914 en 1916 heeft hij de PC gewonnen. Alle drie keren met andere maten. In 1912 waren dat S.M. Tichelaar en S. de Vries, in 1914 G. Hoitsma en R. Zaagsma en in 1916 A. van Wierde en A. Roukema. In 1914 is Rinse Jan Hendrik tot koning uitgeroepen. Hij was bekend en berucht om de hoge ballen, die hij sloeg, maar of dat altijd boppeslagen waren is onbekend. Een tijdlang heeft hij ook met 27 punten op de tweede plaats gestaan van de lijst beste kaatsers sinds 1897. Eerste was Anne Smits met 31 punten en op de derde plaats stond, jawel, een Belg. Welke beroemde wedstrijden Rinse Jan Hendrik nog meer gewonnen heeft zou Brink niet precies kunnen zeggen, maar een gouden horloge heeft hij zeker een keer gewonnen en hij heeft ook een keer tegen de Belgen gekaatst [jeu de pilote].

Er zijn natuurlijk bepaalde privileges verbonden aan het winnen van de PC. Brink:'voor de PC kocht hij nooit een kaartje, hij kwam er altijd in'. Na zijn eigen kaatscarrière heeft zijn vader nog heel lang veel wedstrijden bezocht [hoewel zijn vrouw op dezelfde dag jarig was, ging hij zolang hij kon naar de PC]. Het oordeel loog er soms niet om, over kaatsers uit Mantgum: prutsers! De vonk is niet overgeslagen naar de volgende generatie. Brink heeft meer gezeild dan gekaatst.

Hoe zit het dan met al die prijzen? Een aantal jaren geleden is een hele doos vol in bruikleen gegeven aan het Fries Museum [Leeuwarden] of aan het Kaatsmuseum [Franeker], daar wil Brink van af wezen. Het enige dat nu nog herinnert aan het kaatsverleden van zijn vader is een miniatuur zilveren telegraaf [?] en onderstaand foto['s].


F
raneker, 2 augustus 1916
[RJHB54]

(Uit 'Jacob Klaver' het orgaan van de kaatsvereniging te Mantgum, door Anna Chris Piebenga. Tussen [... ... ...] eigen aanvullingen.)


Keningspartûr Fen de 20e Greate Jonges-Keatspartij hâlden to Frjentsjer (Franeker) de 8e fen de Rispmoanne (aug) 1910.
Omschrijving: V.l.n.r.: Otto Postma (Pingjum), Jan Reitsma jr.(Pingjum) en Rinse Jan Hendrik Brink (Oosterlittens), de winnaars van de eerste prijs op de Jongens kaatswedstrijd in 1910 te Franeker.


 

Kaatslepel '1ste Prijs Voorwedstrijd Jong Nederland 1913' [RJHB54]

In de eerste wereld oorlog was er een interneringskamp voor Belgische soldaten in Sondel in Gaasterland. In 1915 kaatste mijn grootvader daar, hij was toen 19. Deze lepel herrinert daaraan. Of daarom gekaatst is weet ik niet.

    
Rechts: lepel met de tekst: 'Intern. Kamp Sondel 8-8-'15 R. Brink'. Links: de parturen in Sondel [RJHB54].
Vooraan in het wit liggen de Friese kaatsers met v.l.n.r.: Catrinus Werkhoven (Witmarsum), Otto Postma (Makkum), Rinse Jan Hendrik Brink (Oosterlittens), André Rienstra (Sneek) en Ids Jousma (Dokkum).
Links en rechts de geïnterneerde Belgische spelers.
In het midden achter, met de witte pet, staat Monze Werkhoven (Witmarsum).


Kaatswedstrijd op 10 augustus 1916 te Harderwijk in het Vluchtelingen Kamp voor Belgen [EdeVries].
Staand als tweede van links, Willem Westra (Franeker), de voorzitter van de Nederlandsche Kaatsbond (NKB), en als derde van rechts Dirk de Zee (Franeker), de secretaris van de Nederlandsche Kaatsbond (NKB). Staand en derde van links, is Sikke de Vries (Harlingen). Vervolgens naar rechts: Rinse Jan Hendrik Brink (Oosterlittens), Nanning Staalstra (Franeker), Anne Smidts (Franeker), een onbekende militair, Jan Uldrik Vlietstra (Franeker) en André Rienstra (Sneek).
Zittend de Belgen, met als vierde van links August van Lierde, derde van links is Vital Paternostre, vijfde van links Charles Heyndricx en tweede van rechts is George Herphelin.


Oldehove-dag in 1919 te Leeuwarden op Sonnenborgh.
Staand v.l.n.r.: Michiel Miedema (Franeker), Jan Uldrik Vlietstra (Franeker) en Rinse Jan Hendrik Brink (Oosterlittens); Jan Ymtes Heeg (Oosterend), Anne Smidts (Franeker) en Rinze Rinzes Yetsenga (Arum).
Zittend v.l.n.r.: Ids Roukema (Harlingen), Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra (Menaldum) en Taede Zijlstra (Witmarsum); Ids Karel Jousma (Dokkum), Jan Reitsma jr. (Pingjum) en André Rienstra (Sneek). [kaatsmuseum Franeker].


 
Eerste klasse kaatswedstrijd in 1919 te Franeker.
Op de achterste rij v.l.n.r.: J. Boelens (Oosterlittens), Rinse Jan Hendrik Brink (Oosterlittens) en Tjalling Strikwerda (Franeker), de winnaars van de tweede prijs.
In het
midden v.l.n.r.: Jan Uldrik Vlietstra (Franeker), Ids Roukema (Harlingen) en Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra (Menaldum), de winnaars van de eerste prijs.
Liggend v.l.n.r.: Sape de Haan (Berlikum), A. van Veen (Harlingen) en Melle Willem Veenstra (Huizum), de winnaars van de derde prijs
[kaatsmuseum Franeker].


Heren Eerste klasse kaatswedstrijd werd georganiseerd door de kaatsvereniging "VVV Menaldum" te Menaldum op 12 aug. 1917.
De Belg August van Lierde, geïnterneerd te Harderwijk, slaat de bal en Gerben Hoitsma (Berlikum) staat achterin. Tweede van rechts is Jan Reitsma jr. (Pingjum) en derde van links lijkt veel op Rinse Jan Hendrik Brink (Oosterlittens) [kaatsmuseum Franeker].
 

Ook tijdens de studie in Groningen bleef Rinse voor Oosterlittens kaatsen. Hij werd zelfs erelid van de kaatsvereniging van Oosterlittens.


Ids Jousma, Rinse Brink, J.P.Dijkstra [RJHB54]


Bondswedstrijd voor Senioren op 24 mei 1920 te Dronrijp.
Staand v.l.n.r.: Jan Boelens, Rinse Jan Hendrik Brink en Hendrik van der Feer voor de kaatsvereniging "Onder Ons" te Oosterlittens: de tweede prijs.
Zittend v.l.n.r.: Gerben (Germ) Koster, Ids Karel Jousma en Klaas Boersma voor de kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum: de eerste prijs
[RJHB54].
 

 

Enkele kaatsgegevens (van het internet)

- 1916 - R. Brink, Easterlittens (K); I. Roukema, Harns; A. van Lierde, Belgje.
- 1914 - R. Brink, Easterlittens; G. Hoitsma, Berltsum (K); R. Zaagemans, Wytmarsum.
- 1912 - R. Brink, Easterlittens; S. de Vries, Harns; S.M. Tigchelaar, Dronryp.

Rinse J.H. Brink
1894 - 1980; Easterlittens

Kening: 1916
PC keatstiidsrek: 1912 - 1920
PC dielname: 9 kear
PC puntentotaal: 10 (3, 0, 1)

Rinse begon met zijn studie in 1912 in Leiden. Hij beëindigde haar in Groningen.

    
Rechts: ± 1920.
Links: tegen de wand een beeld van Minerva behangen met linten, medailes, een (Corps?)muts en een (Corps?)bul.
Dit was op een studentenkamer gebruikelijk. Zou dit op een kamer in Leiden of Groningen zijn?
[RJHB54]


Pet van de Juridische Faculteits Vereniging? [RJHB54]

Ds Rinse Brink (1894) huwde J.C. Bouman (1894), die hij vermoedelijk van de studie kende.


21 october 1921 [RJHB54]

Hij werd achtereenvolgens predikant te Kimswerd in 1921, waar twee jaar later de zoon Gerrit Rinse werd geboren,


De kerk van Kimswerd met links op de achtergrond de pastorie [internet]


De pastorie in Kimswerd [internet]

te Borger in 1927


De kerk van Borger ± 1930 [vd Molen, Buinen]


Boven: de pastorie met op de achtergrond de kerk van Borger ± 1932. De foto werd vermoedelijk t.g.v. het afscheid gemaakt.
Onder: 1959. De schuur rechts werd later voor catechisatie gebruikt
[vd Molen, Buinen].

 

1 °

Kerstfeest 26 Dec. -31:

Votum.

2 °

Gemeente: Ps. 84:1.

3 ° Kinderen: № 2. en 3.
4 ° Welkomstgroet..
5 ° 1 ste deel Kerstvertelling
6 ° Engelenzang.
7 ° 2 de deel Kerstvertelling.
8 ° Kinderen: № 5. en 6.
9 ° Uitdelig Geschenken en collecte voor de armen
10 ° Kinderen: № 7.
11 ° Dankbetuiging.
12 ° Gemeente: Gez. 180:1.
13 ° De Heer zegene U en behoede U, De Heer doe zijn aangezicht over U en geve U vrede. Amen.

collecte voor arme predikansweduwen en emeriti predikanten.


Een uitje met de jeugd uit Borger op het Paterswoldse-meer,
Ds en mevrouw Brink achteraan in de derde boot van de vier aan weerszijden. Ds Brink met de strohoed [vd Molen, Buinen]


In 1931 het door Ds Brink opgerichte koor [vd Molen, Buinen (Beijering)]
Zittend rechts-onder: J.C. Brink-Bouman, achter 4e van links: Ds R.J.H. Brink

 

en te Ruinerwold in 1932. Ook zijn overgrootvader Ds Rinse Brink (1839) en zijn oom Ds Hendrik Gerard Brink (1875) waren daar predikant geweest. Zijn vader, Ds G. Brink (1867), en andere oom, Ds Jan Brink (1868) waren ook predikant. Dat zou ook het beroep worden van zijn zoon, Ds G.R. Brink (1923).


Pastorie na de verbouwing in de jaren 30 [beeldbank]


Zusterkring en Herv. meisjesvereniging "Wees een zegen" met elkaar op reis. Foto gemaakt op de Dam in Amsterdam [beeldbank]

 

Links: de kerk van Ruinerwold [internet],
rechts: trouwerij in 1945 in Ruinerwold van bakker Gerrit Pots (1908) en Albertje Luichjes

Na Ruinerwold van Warga in 1947


De kerk van Warga [internet]


De pastorie van Warga [internet]

en van Wirdum (Frl.) in 1949.


De kerk van Wirdum [internet]


De pastorie van Wirdum


Kermis Wirdum 1951: J.C. Bouman (1894) met Ds R.J.H. Brink (1894)

Hij ging in 1957 met emeritaat. Daarna gingen zij in Bilthoven wonen in de Hobbemaflat. Daar woonde ook mijn grootmoeder van moeders-zijde, Petronella Woudstra-Meindersma (1883) en een ver familielid J. Offerhaus-Wassenaar.


Hobbemaflat in Bilthoven [RJHB54]

Maar Friesland bleef trekken en zo verhuisden zij na enige tijd naar Leeuwarden en gingen in Aldlân-state wonen. Zo kon Ds Rinse Brink 1894 weer elk jaar naar de grote kaatspartij, de P.C. in Franeker. Die was NB altijd op de verjaardag van zijn vrouw. Hij overleed in Leeuwarden.


Aldlân-state in Leeuwarden aan het Van Haringsma-kanaal met uitzicht o.a. op Wirdum en heel in de verte Mantgum [internet]


Schillaard bij Mantgum [SvGwei 15].
Tekst: 1 Cor. 13