Leonardus Offerhaus [1699-1779] (bijbehorende stamboom)

 

De familie Offerhaus leidt haren naam af van die der behuizing 'Im Offer', gelegen in het graafschap Berg en in eigendom destijds behoorende aan Petrus*, den overgrootvader van onzen hoogleeraar Leonardus was de zoon van Christiaan Gerhard Offerhaus, hoogleraar te Hamm en Margaretha Heshuysen. Ter dezer plaatse werd hij den 18 November 1699 geboren.
Nadat zijn vader als Theologiae Professor naar Deventer vertrokken was, ontving hij hier de eerste opleiding, vervolgens genoot hij te Gouda het onderwijs van Westerhovius. In 1716 student te Deventer geworden, vertrok hij, na de propaedeutische studien volbracht en met de Theologische een aanvang gemaakt te hebben, naar Utrecht, ten einde zich verder daarin te bekwamen. Te Leiden wilde hij zijne Academieloopbaan ten einde brengen; vr de verwezenlijking van dit plan, ontving hij echter de aanstelling tot hoogleraar in de Geschiedenis en Welsprekendheid te Lingen, welk ambt hij in 1725
( ... ... ... ) aanvaardde. Van hier naar onze hoogeschool beroepen, beklom hij er den leerstoel in diezelfde vakken den 29 Junij 1728, ( ... ... ... ). In plaats van de professio linguae Latinae werd hem in 1752 het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis en de aardrijkskunde opgedragen. ( ... ... ... )

De Romeinse Antiquiteiten werden tevens door hem onderwezen, ( ... ... ... ). Drie maal bekleede Offerhaus het Rectoraat. ( ... ... ... )
Na den dood van Rossal koos men hem tot Bibliothecaris der Academie. Van zijn geschiktheid voor deze betrekking draagt de door hem uitgegeven Catalogus bibliothecae Acad. Gron. (Gron. 1758) voldoende blijken.
Hij was gehuwd met Cornelia Huysinga, welke reeds in 1751 overleed, hem drie kinderen nalatende,
( ... ... ... ).
Den dag te mogen beleven, waarop hij het feest eener vijftigjarige ambtsbediening te Groningen kon vieren, was een voorrecht, waarover de waardige grijsaard, die den roem van eene uitgebreide en naauwkeurige geleerdheid te bezitten, steeds behouden had, zich met zijne ambtgenoten, innig verheugde. De hoogleeraar Arntzenius begroette den jubilaris met een uitvoerig dichtstuk,
( ... ... ... ).
Den 12 Mei 1779 werd hij op de meest eervolle wijze van zijne werkzaamheden ontheven en tot Proffessor honorarius verklaard. Eene korte rust was hem slechts vergund; immers daalde de zoo algemeen hooggachte man reeds den 18 October d.v. ten grave.
( ... ... ... )
 

  • Uit: Mr. W.B.S. Boeles: Levenschetsen der Groninger Hoogleeraren, 69; Dr. W.J.A. Jonckbloet: Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, Groningen 1864.
  • Portret van Prof. Leonardus Offerhaus in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de RuG te Groningen.
  • * Zal moeten zijn de over-over-over-grootvader. Nl de vader van Ludger (zie bijbehorende stamboom) is volgens familie-aantekeningen Peter im Offerhaus. Volgens een andere bron (1956) moet dit Ludger im Offerhaus zijn.

 

Over de familie Offerhaus.