- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rjhbrink@hotmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

AYLVA, WYNIA en  IDSINGA             (over de families, klik Wynia, klik Idsinga)

daar zijn nog voorwerpen van

In rood: Wynia's (naar genealogieonline.nl: J. Koster)
In
groen: Idsinga's, tak Harmen Alefs (naar genealogieonline.nl: J. Koster en aanvullingen Tresoar)
In bruin: Aylva's, tak Bornwerd en familieverband (naar www.simonwierstra.nl)
In
grijs
: aangetrouwd

De genealogieėn zijn onvolledig
'Van' is meest weggelaten

 

    Douwe Aylva
overl. ± 1370
           
    Epe Douwes Aylva
overl. ± 1400
      Aesge Hoxwier
overl.
1464
(woonde in Mantgum)
   

(grappig uitstapje)
├─
(1)
─┐
(2)
    Tjaert Epes Alyva
overl. 1424

 
# 1
1456

Auck Haerda
overl. 1487
2 # Pybe Hoxwier   Aesge Hector Hoxwier
overl. 08-11-1507
#
Wick Dekama
overl. 05-10-1533

(grafzerk Mantgum)
──────
    Epe Tjaerts Aylva
geb. Witmarsum 1411
overl. 1468
      Juw Aylva
(
of Scheltema)
overl. 28-05-1521
(woonde in Huizum op
Scheltema/Idsinga state)
   
Sytze Nzn Idzinga
geb. 1410
#
Nn
  Epe Epes Aylva
overl. 1494
 
      Sytse Aylva (of Humalda/Scheltema/Idsinga)
(van Sytsema of Bornwerd)
geb. Huizum 1481
(geb. op Idsingastate)
2 # Luts Minnoltsma (Sytsema)
(afkomstig Bornwerd, Sytsema/Moltema state)
overl. 26-09-1544
Ate Sytzes Idzinga
geb. Aegum 1435
#
Nn
 
  Sjoerd Epes Aylva
geb. 1476-overl. 28-09-1509
# 1479
 
      Frans Aylva (Ayluwa)
(van Bornwerd)
geb. Dokkum ± 1513
overl. 25-01-1563
(woonde in Bornwerd op Sytsema/Minnoltsma/Aylva state)
   
Sytze Atesz Idzinga
geb. Aegum 1470
# 1499
Ferckje Gerbrandsdr Aytta
(Ferika)
geb Swichum 1463
overl.1498
(Tante van Viglius)
  Alef Sjoerds Aylva
geb. 1485
overl. Witmarsum 13-03-1540
 

    

Deytse Wynia
geb. Nes 1490
# 1515
Lisk
geb. Nes 1495
  Tjemck Aylva
(van Bornwerd)
overl. 16-06-1615
   
Saecke Sytzes Idsinga (Sake)
geb. Aegum 1502
overl. Aegum
# 1536
Aegum
Idsinga state
Anna Alefs Aylva
geb. Wons 1524
overl. Aegum 14-10-1581
  Keympe Deytses Wynia
geb. Nes 1520
overl. Marrum 16-08-1568

1 # 1548
Catharina Goffes Sjaerda
  Sjuck Deytses Wynia
geb. Marrum 1520
# 1545
Frau Wybes Renskema
geb. 1515
   
1518-1584
Saecke Saeckesz Idsinga
1550-1614
1
#
Johanna Stellingwerf
overl. 1611
2 # 1560
Tieth Rienks Aylva
(dr v zn v broer v Sjoerd)
geb. 1537
3 # 1560
Wisck Tjaerds Aylva
(dr v broer v Alef)
1538-1606
Deytse Sjucks
Wynia

geb. 1555
overl. Marrum 10-01-1611
# 1580
Eeck Bockesdr Burmania
(Aeck)
1543-1589
Alef Saeckes Idsinga (Adolf)
geb. L'w 1602
overl. Dokkum 29-06-1676
o.a. burgemeester Dokkum
(enz.) Bote Deytses
Wynia

geb. 1600
#
Nn
#
Titia Bilderbeek
1615-Dokkum 16-01-1669
o.a.
──
Harmen Alefs Idsinga
(Henricus, Hermannes, Herman)
geb.1638
overl. Hantmhzn 03-11-1698
  Van Idsinga
 
      Freerk Botes Wynia
geb 1630
# 1652
Sijke Dirks

geb. 1630
   
# Stiens 1667
Riem Johans Hettinga (Riemck)
1640-Hantmhzn 09-06-1670
 
Matthijs (van) Idsinga
1628-1712
(vanwege onzekerheid begint NL Patriciaat 20, 1931 hier)
Arnold Harmens Idsinga
geb. 1680
#
Ndr Gijsbert Arentsma
geb. 1680
  (enz.)   (enz,)   Bote Freerks Wynia
geb. 1660
#
1683
Antje Wickes
geb. 1660
   
     
Douwe Idsinga
geb. Hantumhuizen
1720
# Nn
      Klaas Melis Wynia
geb. Nes 12-06-1712
overl.
17-12-1778
 
# 1737 Aukje (Akke) Botes Wynia
geb. Ternaard (1711)
03-04-1710
overl. 08-07-1783
  Klaas Botes Wynia
geb. Ternaard 1710
 
──     
Pieter Douwes Idsinga
geb. Hantumhuizen
08-11-1748
overl. Hantum(huizen)
07-06-1822
# 1774
  Bote Klazes Wynia
geb. Hantum 1750
overl. 12-01-1814

# 1779
  Melis Klazes Wynia
geb. Wierum
25-05-1741
overl. Nes 02-05-1805
# 1768
      Bote Klazes Wynia
geb. Dokkum 1737
overl. Dokkum 15-05-1792

burgemeester Dokkum
Tryntje Teunis Hoitinga
geb. Hantumhuizen 08-11-1748
overl. Hantum 07-07-1822
Adreaantje Tabes Hoekstra
geb. Ternaard 1749
overl. Oosternijkerk
28-02-1820
Ytje Hartmans
geb. 09-04-1741
overl. 12-10-1811
  # 1 1757
Aagtje Pieters Jeltema
# 2 Adriaantje Faber
 
Ids Pieters Idsinga
geb. Hyaure (bij Hantum)
11-08-1787
overl. Hantmhzn 03-08-1858

 

# 2
1818
Aukje Botes Wynia
geb. Hyaure (bij Hantum)
21-01-1792
overl. Hantumhuizen
05-02-1873
1 #
1813
Klaas Melis Wynia
geb 27-01-1782
overl. 05-05-1817
       
──
Adriaantje Idses Idsinga
geb. Nijkerk 31-05-1820
overl. Hantmhzn 04-07-1883
# 1843
   Petronella Idses Idsinga
geb. Hantumhuizen
23-09-1827
overl. Hantumhuizen 04-02-1903
#
1855
Pieter Fetzes Meindersma
 

geb. Ee 20-09-1830
overl. Hantumhuizen
05-01-1893
       

 
 
Jacob Louws Heeringa
geb. Metslawier 18-04-1816
overl.29-06-1902
 Ids Jacobs Heeringa
geb. 07-06-1847
overl. 15-08-1895
# 1871
  (volgende stamboom)            
Tietje Terpstra
geb. 07-09-1849
overl. 08-08-1899