- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rjhbrink@hotmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Wynia (bijbehorende stamboom)

 

    
Lakzegelstempel, dat van de Wynia's uit de Dongeradelen moet zijn [marktplaats.nl]. Bij ons zijn geen stukken bewaard gebleven, waaruit de kleuren van het wapen blijken.

Wynia spreekt U uit als wie-ni-a en niet als wein-jė of wein-ja. Er komen verschillende spellingsvarianten voor. De oude schrijfwijze is Wynia.
Veel van de huidige Wynia's dragen die naam, omdat hun voorvader in de Franse tijd die naam aannam, omdat hij eigenaar dan wel pachter was van een boerderij die iets met de oude familie Wynia te maken had.
Hier gaat het met name over de 'oude' Wynia's uit NO-Friesland (Dongeradelen).

De Wynia's lijken afkomstig van de Wyniastate bij het ten noorden van Hantumhuizen bij de dijk gelegen Nes. Van de state bestaat geen afbeelding.

Melis Klazes Wynia (1741), wordt vermeld op de eerste steen van een gelijknamige boerderij in Nes. Hij was toen 27 jaar (een oom van de hieronder genoemde Aukje Botes Wynia).

Melis Klases Winia 1768

Dit Huis dat is Gebouwen
niet ver van Nes Gelegen
God geef dat 't blijft behouwen
en geeft den Eijgnaer
zegen
 

 


Links: detail 1e Militaire Topografische kaart 1861/64. De state Wynia was ten zuiden van Nes.
Rechts-boven: eerste steen Nijkerkerweg 14 Nes. Daarop o.a. ook drie klavers. Rechts-onder de boerderij met de gelijkluidende naam in 1980

In de kerk van Nes staat tegenover de preekstoel een bank uit 1775 met het Wynia wapen.


De kleuring lijkt op die op de bank in Ee, maar weer niet op die op onderstaande foto's.

Keympe Wynia (1520-1568), geboren in Nes, en een aantal Wynia's na hem woonden op Pongastate in Marrum.


Pongastate te Marrum [D. Cannegieter, naar een tekening van J. Stellingwerf uit 1723]. De steen die herinnert aan de verbouw in 1548 is bewaard gebleven en ingemetseld in de boerderij die daar nu staat. De steen is de Franse tijd niet ongeschonden doorgekomen.
Hier hebben een aantal Wynia's gewoond.
In de 18de eeuw enkele Van Idsinga's (zie Idsinga).
Zij lieten het pand in 1757 verbouwen. De afbraak begon in 1786

'Keimpe Wijnia en Katerina Sjaerda hebben dit werk laten maken Ao 1548'

Bij Ee was een Wynia state en in de kerk staat een bank uit de 18e eeuw met daarop twee wapens, elk met drie klavers.


Kerkbank in Ee uit de 18e eeuw (Herma M. van den Berg. Dongeradelen, 306, 459).
De wapens lijken op die van de Wynia's. In Ee was evenals in Nes (zie hieronder) een Wynia state.
 


Grietenijkaart Oostdongeradeel [Schotanus 1693-1718]

Bote Klazes Wynia (1737), was burgemeester van Dokkum.

  Den 15 Mei 1792 is over-
leden Bote Klaases Wynia
in leven oud Burgemeester
der stad Dockum oud 55
Iaren 2 Maanden en lecht
alhier begraven.

Grafsteen in de kerk van Aalsum

Op het kerkhof lagen de grafstenen van zijn zoon Klaas Melis Wynia (geb. 28-03-1771, overl. 07-04-1781) en van Meles Meles Wynia (geb. 03-04-1759, overl. 09-04-1784).

Hantumhuizen:

Grietenijkaart Westdongeradeel [Schotanus 1718].

Ids Pieters Idsinga (1787) was eerst boer op Rintjema (Rienkema), later op Heringa (Horama)
Petronella Idses Idsinga (1827), zijn dochter, werd geboren op Rintjema
Bote Klazes Wynia (1750), de schoonvader van Ids, was boer op Uke (Oeke) en later op Oenama
Pieter Fetzes Meindersma (1830), de zoon van Petronella, was boer op de Grote Keeg
Ids Pieters Meindersma (1856), de zoon van Pieter, was boer op Heringa (Horama)
Petronella Meindersma (1883), de dochter van Ids, werd geboren op Heringa (Horama)

De families hadden bijelkaar genomen een enorm landbezit.

 

Bote Klazes Wynia (1750) was boer op Oenamastate. Zijn dochter, Aukje Botes Wynia (1792) legde daarvan de eerste steen op 11-jarige leeftijd. Bote Klazes was daarvoor boer op de Uke (Oeke) ten noorden van Hantumhuizen.

 

 

Aukjen Botes Wijnia

Ik was nog Jong en 't eenigst kind
van mijne Ouders teer bemind
Aan dit gebouw heb ik te recht
Met lust den eersten steen gelegd
Men loove God die eeuwig leeft
En ons een nieuwe woning geeft
Bote K. Wijnia, Adreaantie Tabes
Den 22ste April 1803

Eerste steen 1803 Oenamastate met het Wynia wapen.
Adreaantie Tabes is A.T. (Hoekstra) (1749), de echtgenote van B.K. Wynia (1750).
Zou het onderste stuk er in 1803 bij gemaakt zijn? Het bovenste gedeelte is dan ouder en A.B. Wynia zou niet de hier bedoelde AJB van 1792 zijn, maar haar grootmoeder van dezelfde naam, geboren in 1711.
De gevelsteen zat in de achtermuur van de schuur en is na de brand in de 20e eeuw in de nieuwbouw aangebracht.
Er zijn nog verkleurde verfresten bewaard gebleven, maar het is de vraag of de kleuren origineel zijn. Standaard had het gedeelde schild een zwarte halve adelaar in goud. Gezien de kleurstelling zou ik vermoeden dat de andere helft drie zilveren klavers in groen gehad heeft (met dank
aan Esther Verkerk voor het nemen van de kleurenfoto). Bij het wapen van de familie Nijdam zijn de kleuren net andersom (groene klavers in zilver). Misschien wel omdat enkele leden de naam van de moeder, een Wynia, gebruikten


Oenamastate in 1965, het voorhuis lijkt nog van 1803. De boerderij is geheel afgebrand en vernieuwd

Van het huwelijk tussen B.K. Wynia (1750) en A.T. (Hoekstra) (1749) is een aankondiging bewaard gebleven.

Aukje Botes Wynia (1792) huwde Ids Pieters Idsinga (1787), die boer werd op Rintjemastate in Hantumhuizen. Daar werden zij begraven. Zie verder bij de Idsinga's.

       
Grafzerken te Hantumhuizen